Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 15.12.2018

RODO

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców/opiekunów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Ozorkowie ul. Romualda Traugutta nr 1.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie (po jego wyznaczeniu) możliwy jest pod numerem tel. 42 718 93 50 lub adresem e-mail : zsosekretariat@lo-ozorkow.pl
 2. Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej administratora, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, w celu przygotowywania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji informacji o nich.
 3. Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów przechowywane będą przez okresy określone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Łodzi.
 4. Uczniowie i rodzice/opiekunowie mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5.  Uczniom i rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły. W przypadku nie podania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć