Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Czwartek 12.12.2019

Patronat naukowy UŁ

Wydarzenia

Literatura w jednym zdaniu, czyli warsztaty literackie z dr Alicją Mazan- Mazurkiewicz

16 listopada uczniowie klas 2b i 3b  wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach, które poprowadziła w naszej szkole pani
dr Alicja Mazan- Mazurkiewicz- pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem spotkania zatytułowanego Literatura w jednym zdaniu  było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co sprawia, że słowa obdarzone są szczególną mocą kreowania znaczeń. Uczniowie poznali zasady tworzenia haiku, limeryku oraz drabble,
a następnie sami pisali opowiadania złożone z pięćdziesięciu  albo  stu słów przekonując się, jak trudna jest  maksymalna kondensacja  sensów  i że nie jest łatwo napisać dobry tekst….


Warsztaty na UŁ - analiza dramatu i poezji

13 kwietnia w ramach patronatu naukowego  uczniowie klas humanistycznych po> raz kolejny wyjechały na warsztaty do Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.
 Wzięliśmy udział w spotkaniu na temat analizy i interpretacji dramatów T. Różewicza i D. Masłowkiej, które poprowadził
dr Piotr Olkusz z Katedry Dramatu i Teatru  oraz w warsztacie z interpretacji poezji W. Szymborskiej, T. Czyżewskiego
i E. Lipskiej poprowadzonych przez dr Agnieszkę Przybyszewską z Katedry Teorii Literatury.
Na podstawie dzieł literackich  sprawdziliśmy teorię dzieła otwartego Umbert Eco i pojęcie kultury uczestnictwa, a oglądając fragmenty spektaklu J. Grzegorzewskiego  mieliśmy okazję powtorzyć założenia współczesnego dramatu.

 
 

 

 8 kwietnia uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w warsztatach prowadzonych w naszej szkole przez dr hab. Mariusza Bartosiaka z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Tematem czterogodzinnego spotkania> była poezja Zbigniewa Herberta. To świetna lekcja, także za sprawą żywiołowości i charyzmy prowadzącego. Wcześniej pan doktor prowadził u nas m.in. zajęcia poświęcone Szekspirowi i Witkacemu.


 Kolejny rok współpracy z UŁ

Współpraca z Instytutem Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego trwa już od dwóch lat. Obejmuje warsztaty odbywające się zarówno w budynku Wydziału Filologicznego jaki i  w naszej szkole, wykłady, a od tego roku -dzięki Katedrze Dramatu
i Teatru Instytutu- także działania  koła teatralnego.

W ramach współpracy 24 października uczniowie klas humanistycznych: 2b i 3b wzięli udział warsztatach: Obecność toposu
w różnych tekstach (zwłaszcza werbalnych i ikonicznych) jako świadectwo ciągłości kultury
  poprowadzonych przez
dr Irenę Hübner oraz Plakat teatralny jako interpretacja dramatu (wg dr Leszka Karczewskiego).


 

 Uczniowie klas 1b i 2b po raz kolejny wzięli udział w  warsztatach  organizowanych przez UŁ w ramach programu Uniwersytet zawsze otwarty.

Uczestniczyli w dwóch spotkaniach: z dr Natalią Lemann z Instytutu Kultury Współczesnej oraz pp. mgr Weroniką Szubko-Sitarek, mgr Anną Parr-Modrzejewską z Instytutu Anglistyki.

Pierwsze spotkanie zatytułowane było Smok jaki jest każdy widzi. Warsztaty z twórczego pisania w zakresie konstruowania istot fantastycznych. Po krótkim wprowadzeniu w bestiariusz istot fantastycznych  uczniowie mieli skonstruować takiego smoka, który ich zdaniem najpełniej pasowałby do poetyki świata przedstawionego podanego przez prowadzącą. Przede wszystkim zobaczyli jednak, ze można być świadomym twórcą dopiero wtedy,j gdy nie zna się tradycję i nie umie się odczytywać symbole i toposy kultury.

Drugi warsztat miał dać odpowiedź na pytania:jak uczyć się mądrze języka obcego ? jak to się dzieje, że jako dzieci potrafimy nauczyć się każdego języka świata? Czy można wykorzystać jeden język obcy do uczenia się kolejnego? Zobaczyliśmy, jak uczyć się, aby zamiast jednego języka poznawać zasady funkcjonowania wielu!


W tym półroczu, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie naszej szkoły w ramach patronatu naukowego mogą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim. Zmieniona została formuła spotkań- będą to warsztat prowadzone metodami aktywizującymi, które zakładają czynny udział uczniów w zajęciach.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału  w wybranych z listy poniżej spotkaniach nauczycielom wymienionych przedmiotów lub p. Emilii Lipiec- Kuzańskiej.

 

Język polski

 

dr Natalia Lemann

(Instytut Kultury Współczesnej, Łódź, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, wejście od ul. Północnej)

Smok jaki jest każdy widzi? – warsztaty z twórczego pisania w zakresie konstruowania istot fantastycznych.

Zajęcia podzielone zostaną na 2 części. Pierwsza zawiera wykład prowadzącej o konwencji fantasy, m.in. związkach tego typu literatury z mitami, krótką typologię podgatunków fantasy oraz wprowadzenie w zagadnienie bestiariusza fantastycznego.
W części drugiej uczestnicy warsztatów zostają podzieleni na grupy. Prowadząca daje każdej z grup opis świata fantastycznego i krótki zarys fabuły, a zadaniem uczestników jest skonstruować takiego smoka, który ich zdaniem najpełniej pasowałby do poetyki świata przedstawionego.

 

dr Beata Burska-Ratajczyk

(Instytut Filologii Polskiej, Łódź, Al. Kościuszki 65)

1. Leksyka młodzieży szkolnej na tle tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.

2. Sposoby tworzenia i wykorzystywania środków językowych w socjolekcie ludzi młodych.

Język jest zjawiskiem dynamicznym i wieloaspektowym. Zrozumiałe jest więc, że sposób porozumiewania się młodzieży, który na ogół pozostaje dla dorosłych zamknięty, odgrywa istotną rolę we współczesnym pejzażu komunikacyjnym i stanowi ciekawy obiekt badań.

Zaproponowane zajęcia obejmują dwa tematy.

Głównym celem pierwszych zajęć będzie zapoznanie uczestników z socjolektem ludzi młodych ujętym w szerszym kontekście innych odmian polszczyzny. Ponadto wskazanie kryteriów wyodrębniania odmian środowiskowych języka i ich charakterystycznych wyznaczników: ekspresywność, tajność, zawodowość. Omówione zostaną mechanizmy i uwarunkowania rozwoju leksyki tej odmiany z uwzględnieniem jej charakterystycznych rysów.

Drugie zajęcia będą poświęcone odkrywaniu sposobów językowego ujmowania różnych dziedzin i aspektów rzeczywistości przez najmłodszych użytkowników polszczyzny. Dla pełnego zrozumienia specyfiki i właściwej oceny socjolektu wskazane zostaną odrębności leksykalne, frazeologiczne, stylistyczne oraz specyficzne właściwości wypowiedzi młodzieży – takie jak: różne kategorie humoru. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję poznać artystyczne możliwości wykorzystania tej odmiany.

Zajęcia łączą formę krótkiego wykładu z ćwiczeniami, które mają rozwijać kreatywność językową.

 

dr Agnieszka Gawron

(Instytut Kultury Współczesnej, Łódź, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, wejście od ul. Północnej)

P jak płynność myślenia – warsztaty kreatywności językowej.

We współczesnym świecie miejsce książek i czasopism coraz intensywniej zajmują cyfrowe technologie, a codzienność zdominowana jest przez Internet, gry i język uproszczonych rozmów esemesowych. W takich warunkach dzieci i młodzież często nie mają bodźców i możliwości, które sprzyjałyby rozwojowi ich umiejętności językowych poza szkołą, nie mają także szans zrozumieć jak ważne jest dla nich opanowanie zdolności poprawnego, a zarazem twórczego operowania językiem ojczystym.

Warsztaty mają charakter treningu grupowego w formie zabawy, którego podstawę stanowią ćwiczenia pobudzające płynność myślenia w jej różnych odmianach. Skoncentrujemy się głównie na zadaniach pobudzających płynność słowną, ekspresyjną, skojarzeniową i metaforyczną. Ćwiczenia tego rodzaju posłużą wzmocnieniu: kreatywnego myślenia, ogólnej sprawności językowej, a na przyszłość aktywnej i świadomej recepcji tekstów artystycznych wśród uczestników zajęć.

 

Język polski + promocja języka hiszpańskiego

 

mgr Maria Judyta Woźniak

(Katedra Filologii Hiszpańskiej, Łódź, ul. Sienkiewicza 21)

Poszukiwanie Arkadii w polskiej i hiszpańskiej poezji współczesnej, czyli co łączy Zbigniewa Herberta i Antonia Colinasa?

Zajęcia poświęcone byłyby wybranym wierszom czytanego w szkole Zbigniewa Herberta oraz Antonia Colinasa, cenionego współczesnego poety hiszpańskiego (jest wiele powodów, by ujmować komparatystycznie ich twórczość). Celem ukazania takiej paraleli byłoby uświadomienie uczestnikom, że polska i hiszpańska poezja współczesna twórczo podejmuje podobne wątki myślowe. Zobaczyć to, co „swoje” w szerszym kontekście, jako uniwersalne. Myślę przede wszystkim o polemicznych odwołaniach do mitu arkadyjskiego.

Zajęcia byłyby przeznaczone zwłaszcza dla osób nieznających języka hiszpańskiego. Dlatego chciałabym również zaproponować próbę głośnej lektury hiszpańskich wierszy (krótkich utworów poświęconych przyrodzie) oraz, jako relaksujący przerywnik, lekturę hiszpańskich łamańców językowych (wpadające w ucho łatwe rymowanki). Przy okazji, prezentując sylwetkę Colinasa, warto pokazać mapę Hiszpanii i choćby pobieżnie wskazać na jej ogromną, pasjonującą różnorodność. Oraz na korzyści płynące ze studiowania filologii hiszpańskiej, która umożliwia głębsze poznanie kultury i języka ojczyzny
Don Kichota.

 

 

PR i komunikacja społeczna (lekcja wychowawcza)

 

dr Blanka Brzozowska

(Instytut Kultury Współczesnej, Łódź, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, wejście od ul. Północnej)

Zagadnienia komunikacji interpersonalnej - komunikacja niewerbalna.

Cele:

Ze względu na wzrastającą rolę komunikacji zapośredniczonej przez media, zmienia się charakter praktyk służących kreowaniu przestrzeni społecznej. Dotyczy to w szczególności środowisk młodzieżowych, których aktywność przejawia się w dużej mierze poprzez funkcjonowanie w ramach mediów społecznościowych i rozmaitych innych form kontaktu, niewymagającego współobecności. Skutkuje to obniżeniem poziomu kompetencji w zakresie bezpośredniej komunikacji interpersonalnej. Jednym z elementów, które wpływają na to zjawisko i stanowią o całkowicie odmiennym charakterze tych dwóch form kontaktu, jest niewerbalna sfera komunikacji.

Celem zajęć jest zaprezentowanie roli, jaką ona odgrywa w sytuacji bezpośredniego kontaktu oraz pokazanie konsekwencji zmian, jakie wprowadzić można w tej sferze poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie komunikatów przekazywanych tą drogą.

Forma:

Zajęcia mają formę krótkiego wykładu, który zostanie uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi. Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe cechy komunikacji niewerbalnej. Podczas ćwiczeń uczestnicy będą mogli sami wypróbować w drodze eksperymentu, jakie konsekwencje niesie ze sobą eliminowanie komunikatów niewerbalnych lub też zastępowanie jednych typów komunikatów innymi.

Efekty:

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczestnicy będą mogli:

 rozpoznać podstawowe prawidłowości procesu komunikacji interpersonalnej z naciskiem na sferę niewerbalną, scharakteryzować kompetencje w zakresie komunikacji niewerbalnej, rozpoznać możliwe bariery komunikacyjne, wynikające
z niewłaściwego zastosowania komunikacji niewerbalnej;

 interpretować mechanizmy komunikacji niewerbalnej, rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne w tym zakresie, wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu podnoszenia jakości procesu komunikacji;

 zwiększać dbałość o jakość procesu komunikacji interpersonalnej oraz podnosić świadomość barier komunikacyjnych.

 

Język niemiecki (+ język niderlandzki)

 

mgr Karolina Błaszczyk, mgr Olga Zielińska

(Katedry Germanistyczne, Łódź, ul. Sienkiewicza 21)

Warsztaty translatorskie

Polsko-niemieckie warsztaty przybliżają uczestnikom specyfikę pracy tłumacza, poruszają zasadnicze problemy translatorskie, uzmysławiają (na konkretnych przykładach), czym jest tekst literacki, interpretacja tekstu oraz jakich trudności nastręczać może jego przekład. Uczniowie podejmą próbę zmierzenia się z tłumaczeniem fragmentów wybranych tekstów.

dr Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska

(Katedry Germanistyczne, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ ,

Łódź, ul. Sienkiewicza 21)

1. "We spreken Nederlands" - pierwsza lekcja języka niderlandzkiego.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób chcących posmakować języka niderlandzkiego w czasie swojej pierwszej
w życiu lekcji:

- zaśpiewamy piosenkę,

- nauczymy się liczyć do 100,

- przeprowadzimy pierwszą rozmowę,

- i opowiemy o sobie!

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan mijn les!

2. "W rytmie Deutsch" - lekcja dobrej wymowy.

Zajęcia skierowane są głównie do uczniów z klas z rozszerzonym językiem niemieckim, choć mogą zostać dostosowane również do potrzeb uczniów klas o małej liczbie godzin języka niemieckiego. Główny cel spotkania, to uwrażliwienie uczestników na problematykę poprawności fonetycznej w języku niemieckim – głównie akcentuację, długość / krótkość samogłosek oraz rytm. W czasie zajęć o charakterze praktycznym wykorzystamy szereg materiałów tekstowych – od łamańców językowych po przysłowia oraz teksty poetyckie.

 

Nauka języków obcych

 

mgr Weronika Szubko-Sitarek, mgr Anna Parr-Modrzejewska

(Instytut Anglistyki, Łódź, Al. Kościuszki 65)

Jak uczyć się mądrze? Proces uczenia się języka trwa całe życie i jest niezwykle fascynującym procesem. Jak to się dzieje, że jako dzieci potrafimy nauczyć się każdego języka świata? Z wiekiem stajemy się ekspertami w posługiwaniu się językiem ojczystym. Ale zwykle nie poprzestajemy na nauce tylko tego jednego języka. W skali globalnej normą jest wielojęzyczność. Znacznie więcej osób mówi co najmniej dwoma językami niż tylko jednym. Skoro język jakim mówimy określa sposób naszego myślenia, to jak wczesna nauka języka obcego wpływa na rozwój dzieci? Posługiwanie się wieloma językami jest coraz częściej wymagane w wielu dziedzinach. Angielski jest językiem obcym, którego uczymy się prawie wszyscy, ale czy zdobyta przez nas wiedza przekłada się na umiejętność swobodnej komunikacji? Czy w czasie nauki zdobywamy świadomość językową, która przygotuje nas do uczenia się kolejnych języków? Czy można wykorzystać jeden język obcy do uczenia się kolejnego? Zobaczmy jak uczyć się mądrze, aby zamiast jednego języka poznawać zasady funkcjonowania wielu!

W odróżnieniu od dotychczas oferowanych przez nas wykładów otwartych, zajęcia warsztatowe prowadzone będą w siedzibach poszczególnych kierunków. Zaletami tej nowej formy spotkań pracowników Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych są:

 zastosowanie metod aktywizujących,

 bezpośredni, czynny kontakt uczestników z wykładowcami,

 dostosowanie programu do szczególnych oczekiwań uczniów,

 możliwość kilkukrotnego powtórzenia każdego z warsztatów,

 uzgadnianie terminu zajęć (bierzemy pod uwagę także godziny popołudniowe).


Humaniści nas Uniwersytecie Łódzkim

Jak co miesiąc uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w wykładach na UŁ.

Pierwszy z nich , zatytułowany Książka, prasa i inne media. Co wybrać? poprowadziła dr  Evelina Kristanova. Chodziło w nim
o wspólna odpowiedź na pytanie, czy książka jest na tyle atrakcyjna, aby jeszcze po nią sięgać, kupować i ją czytać.

Drugi wykład miał miejsce gmachu patronującego  klasom humanistycznym Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Dotyczył Teatru Drugiej Reformy, a więc zjawisk teatralnych i parateatralnych, które zaistniały w przestrzeni kultury w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dr Dariusz Leśnikowski będący nie tylko teoretykiem, ale również praktykiem teatru, przedstawił w nim najważniejsze zjawiska kulturowe, społeczne i estetyczne, które zaważyły na obecnym kształcie widowiska teatralnego. Usłyszeliśmy między innymi o The Living Theater, Bread and Puppet Theater i polskich zjawiskach artystycznych: teatrze ubogim Jerzego Grotowskiego, Teatrze Ósmego Dnia i warszawskiej Akademii Ruchu. Będzie nam teraz łatwiej zrozumieć współczesne eksperymenty artystyczne, takie jak happening czy performance.


Wykłady na Uniwersytecie Łódzkim

8 listopada uczniowie klas humanistycznych w ramach patronatu naukowego odwiedzili UŁ.

Najpierw w auli Wydziału Filologicznego wysłuchali wykładu Jacka Ladoruckiego Koniec ery Gutenberga? Nowe i stare media w przestrzeni kultury. Przekonali się, że nic nie zapowiada odejścia do lamusa papierowej książki i że trudno mówić o końcu słowa drukowanego, kiedy w wielu częściach świata jego era nawet się nie zaczęła...

Drugi wykład, zorganizowany w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, został pomyślany jako rozszerzenie szkolnego przedmiotu Edukacja teatralno- filmowa. Nosił on tytuł Wielka Reforma Teatru. Problematyka aktora. Wygłosiła go Elżbieta Kołdrzak. Uczniowie mieli okazję zastanowić się, czym jest sztuka teatralna i na czym w jej kontekście polega sztuka aktorska. Skupili się  na  koncepcji pracy nad spektaklem Konstantego Stanisławskiego.


 

W ramach patronatu naukowego ,jak co miesiąc, uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w dwóch wykładach otwartych organizowanych prze Wydział Filologiczny UŁ.

Tym razem odwiedzili Pałac Alfreda Biedermanna- siedzibę Instytutu Kultury Współczesnej, aby wysłuchać niezwykle interesująco zestawionych i doskonale zilustrowanych wykładów. Pierwszy, zatytułowany Ponowoczesny dialog z tradycja antyczną w dramacie i teatrze, wygłosiła dr Małgorzata Budzowska z Katedry Filologii Klasycznej.  Przybliżyła uczniom termin postmodernizm i wskazała trendy realizacji motywów antycznych w spektaklach z lat 2005-2012.

Drugi wykład zaprezentowała mgr Katarzyna Wielechowska- koordynatorka współpracy między UŁ a szkołą, częsty gość naszego liceum. Z właściwym sobie zaangażowaniem wygłosiła  wykład   dotyczący fenomenu  osobowości i istoty twórczej aktywności Petera Brooka – jednego z największych eksperymentatorów współczesnego teatru.

Choć wykłady dotyczyły współczesnych interpretacji dzieł kultury, były całkiem różne, szczególnie na płaszczyźnie emocjonalnej i światopoglądowej. Uczniowie zdecydowanie opowiedzieli się po stronie idei teatru, którą wyraża sam Brook słowami: „Wierzę głęboko, że jest tylko jedna kultura — ta, która rozwija jakość związków między ludźmi. Ona istnieje ponad ekonomią i modnymi prądami duchowymi”.

Po wykładach młodzież miała okazje zwiedzić pałac przy ul. Franciszkańskiej i wysłuchać jego historii. Sekrety budynku odkrywał przed nimi kustosz tutejszego muzeum dr  Dariusz Klemantowicz. Żywo , z poczuciem humoru i zaangażowaniem opowiedział bogatą historię rodu Biedermannów, splatając jego losy z historią Uniwersytetu Łódzkiego.

Były to ostatnie wykłady w tym roku szkolnym. Kolejna edycja rozpocznie się w październiku i z pewnością będzie się cieszyć równie dużym zainteresowaniem uczniów liceum.


Uczta humanistów

Po piątkowym spotkaniu z Katarzyną Wielechowską – pracownikiem naukowym Katedry Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, w poniedziałek mieliśmy okazję spotkać się na zajęciach warsztatowych
z dr Mariuszem Bartosiakiem reprezentującym tę samą katedrę  łódzkiego kulturoznawstwa i prezentującego podobną, humanistyczną  interpretację kultury.

W  ramach patronatu naukowego  nasz gość poprowadził Warsztaty szekspirowskie, których tematem było ukazanie antropologicznej koncepcji tragedii elżbietańskiej na przykładzie dzieł Wiliama Shakespeare`a – Macbeth  i Otello.

Dla uczniów klas  humanistycznych  interdyscyplinarne spojrzenie na twórczość Shakespeare`a  stało się  okazją do zmierzenia się się z tekstami dramaturga Elżbiety I . Intertekstualny warsztat z  Oresteją  Arystofanesa , Fedrą Jeana B. Racine`a,  dramatem Christophera Marlowe`a oraz  średniowiecznym moralitetem w tle , były doskonałą lekcją 
Shakespeare` a.

Wystarczy spojrzeć na prowadzącego, aby zorientować się, jak wielkie było jego zaangażowanie w zajęcia . Wszyscy uczestnicy warsztatu byli pod dużym wrażeniem tego spotkania.

Dziękujemy.

       

Wykłady na Wydziale Filologicznym UŁ po raz kolejny, czyli coś dla przyszłych dziennikarzy i krytyków literackich

Tym razem młodzież  klas humanistycznych objętych patronatem naukowym- I b i II b odwiedziła aulę Wydziału Filologicznego UŁ, aby wysłuchać wykładów na temat polskiej prasy współczesnej oraz dowiedzieć się więcej na temat rodzajów komizmu
w literaturze różnych epok.

Pierwszy z wykładów – Wyścig z czasem, czyli polska prasa współczesna wygłosiła dr Magdalena Przybysz- Stawska
z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Prelegentka przedstawiła historię  oraz fakty dotyczące polskiej- jak się okazuje tylko z nazwy- prasy współczesnej. Dowiedzieliśmy się wiele  na temat wydawców prasy, firm kolportażowych
i tytułów. Uświadomiliśmy sobie, jak niewielki  procent stanowi tu polski kapitał i jakie reguły rządzą rynkiem wydawniczym.

Mgr Ivonne Borowski z Katedry Filologii Klasycznej zaprezentowała niezwykle ciekawe zestawienie komedii Arystofanesa ze współczesną prozą fantasy Terryego Pratchetta. Poznaliśmy techniki komiczne i sposoby zastosowania elementów fantastycznych, aby na koniec dojść do wniosku, że w istocie śmiejemy się z tego samego, co antyczni Grecy, a śmiech jest kategorią ponadczasową.

Już 26 kwietnia odwiedzimy UŁ, aby wysłuchać kolejnych wykładów, zaś 29 kwietnia uczniowie klas humanistycznych wezmą udział w warsztatach szekspirowskich , które w naszej szkole poprowadzi dr Mariusz Bartosiak- pracownik naukowy Wydziału Kultury Współczesnej UŁ.

 

 

 

 

 

 

 


Uczestniczyliśmy w wykładach na Wydziale Filologicznym UŁ w ramach patronatu naukowego

1 marca w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uczniowie klas II b i II a z p. Emilią Lipiec- Kuzańską wysłuchali dwóch wykładów otwartych zorganizowanych dla uczniów naszej szkoły w ramach patronatu naukowego UŁ.

Pierwszy, wygłoszony przez p. mgr Łukasza Mysielskiego z Katedry Slawistyki Południowej nosił tytuł Słowiańskie zwyczaje wiosenne na podstawie bułgarskiego święta Baba Marta i przybliżył uczniom południowosłowiański folklor. Poznaliśmy bułgarskie zwyczaje i legendy związane z nadejściem wiosny, dowiedzieliśmy się  czym dla Bułgarów jest martenica. Na zakończenie zostaliśmy obdarowani marteniczkami: czerwono- białymi amuletami, które obłaskawiają kapryśny miesiąc marzec- Babę Martę i zapraszają wiosnę.

Drugi z wykładów pt. Jak wypaść, żeby nie przepaść. Kilka uwag o charakterze i technikach prezentacji wygłosił
p. dr Zbigniew Gruszka z Katedry Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej. Przedstawił nam praktyczne wskazówki dotyczące sztuki autoprezentacji. Dowiedzieliśmy się min. jakie cechy ma dobra prezentacja , po czym poznać dobrego prelegenta i co zrobić, gdy pojawią się pytania. Wykład wzbogacił naszą wiedzę na temat  sztuki przemawiania i technik graficznych służących wykonaniu prezentacji maturalnej, dostarczając nam wielu cennych wskazówek.

Za miesiąc zainteresowani uczniowie wezmą udział w kolejnych wykładach, tym razem na temat komedii Arystofanesa i prozy fantasy Terry`ego  Pratchetta.

 

 


 

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć