Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Poniedziałek 27.01.2020
Otwarci na Świat ERASMUS+ - Wizyta w Poole ERAZMUS+ - Wizyta studyjna ERAZMUS+ - Kurs metodyczno - językowy w Regensburg ERAZMUS+ - Wizyta w Bournemouth Projekt "Równi wiedzą"

Projekty unijne

ERAZMUS+ - Wizyta studyjna

Breducation

Sukces każdej szkoły zależy od wielu czynników ale jego głównym elementem jest nauczyciel. Nauczyciel bezustannie szukający nowych inspiracji, stale dokształcający się i doskonalący swój warsztat pracy. Nauczyciel nowoczesny, odważny, przyjaźnie nastawiony do ucznia, przewodnik, mentor, wychowawca.  Żeby było ich coraz więcej - tych którzy motywują, inspirują młodych ludzi do nauki i rozwoju intelektualnego - Państwo musi tworzyć środowisko sprzyjające pracy pedagogicznej. Wydaje się, że dla nauczyciela nie ma lepszej nauki niż poznanie czegoś innego, nowego, czasem lepszego, poprzez bezpośrednią obserwację , kontakt osobisty i możliwość wymiany doświadczeń.

Program Erasmus+ - mobilność dla kadry pedagogicznej daje dziś pracownikom polskich szkół niezastąpioną szansę skonfrontowania doświadczeń z tymi, które mają ich odpowiednicy w innych krajach.

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie wzięli udział w wyjazdach szkoleniowych do Wielkiej Brytanii i mięli okazję przekonać się osobiście jak funkcjonuje szkoła brytyjska.

W Polsce zmiany systemowe w edukacji zaszły już dość dawno temu, tymczasem edukacja brytyjska jest w trakcie ewolucyjnej zmiany. Z tradycyjnej brytyjskiej szkoły zmienia się w nowoczesną i innowacyjną szkołę, stawiającą ucznia i jego rozwój w centrum zainteresowania. Szkołom brytyjskim pozostawia się duży margines autonomii co do programu, metod nauczania, organizacji procesów dydaktycznych. Jedyne co pozostaje wspólne dla wszystkich to egzaminy zewnętrzne. Miarą sukcesu szkoły są więc wyniki uczniów osiągane na egzaminach. Kontrola funkcjonowania szkół ogranicza się do sprawdzania czy placówki realizują wytyczne rządowe dotyczące rozwoju kompetencji uczenia się uczniów (tzw. Personal Learning and Thinking Skills). Dyrektorzy szkół dążący do osiągania najlepszych efektów edukacyjnych wprowadzają dodatkowo do metodyki nauczania neurodydaktyczne podejście profesora Guy Claxtona zwane Bulding Learning Power mające na celu pomóc uczniowi świadomie planować swoją naukę, rozbudzić ciekawość i ambicje , nauczyć wytrwałości i samodzielności, krytycznego myślenia i wyciągania wniosków; stworzyć ucznia uczącego się z innymi i od innych, potrafiącego współpracować i dzielić się doświadczeniem.   Żeby osiągnąć taki efekt, zmienia się również sposoby i metody pracy na lekcji. Zajęcia mają być dynamiczne, angażować ucznia, zmuszać do twórczego podejścia, do analitycznego myślenia, do dedukowania i zadawania pytań.

Reforma brytyjskiej edukacji zapoczątkowana w 2010 roku prócz zmian w myśleniu o roli ucznia i nauczyciela w procesie dydaktycznym przyniosła także ogromne nakłady finansowe na wyposażenie szkół w dostęp do nowoczesnych technologii. I o ile Brytyjczycy są kilka kroków za nami  jeśli wziąć pod uwagę wyniki nauczania to my jesteśmy kilometry za nimi co do poziomu technicznego wyposażenia szkół. To czego możemy zazdrościć Anglikom to również fakt, że nauczyciele to zaledwie połowa pracowników szkoły. Drugie tyle stanowią pedagodzy-wychowawcy, nauczyciele wspomagający, analitycy wyników nauczania, dyrekcja i pracownicy obsługi i administracji. Przez te kilka lat intensywnych reform angielskim szkołom udało się zmniejszyć odsetek uczniów przerywających naukę, poprawić frekwencję uczniów, podnieść wyniki nauczania z matematyki, przedmiotów ścisłych, historii i czytania ze zrozumieniem; zmniejszyć dysproporcje między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk. Jedyne co jeszcze przywołuje wspomnienie o starej, tradycyjnej angielskiej szkole to mundurki noszone przez uczniów i podział całej społeczności uczniowskiej na tzw. domy, posiadające swoje barwy, symbole, swoich prefektów. 

A zatem nowoczesna brytyjska szkoła to sprawnie pracujący organizm. Ukierunkowany na ucznia i jego rozwój. Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy współpracują ściśle ze sobą, realizując program nauczania oparty o założenia PLTS i BLP. Rodzice i uczniowie to aktywni aktorzy procesów dydaktycznych. Głos jednych i drugich jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania szkoły a odpowiedzialność za sukcesy uczniów ponoszą wszyscy uczestnicy procesu dydaktycznego.

 

                                                               Tekst: Maja Fabiańska

 

 

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć