Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 11.07.2020

Rekrutacja

Akty prawne dot. rekrutacji.

Logowanie absolwentów gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej  oraz absolwentów szkoły podstawowej  do szkoły  ponadpodstawowej odbywa się przez stronę: 

https://lodzkie.edu.com.pl

Należy wybrać zakładkę niebieską- dla absolwentów szkoły podstawowej lub zakładkę zieloną- dedykowaną absolwentom gimnazjum.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 2. Zarządzenie nr 14/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r.  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania  dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkól  barnżowych I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020, w województwie łodzkim.

 

 

Zarządzenie Nr 28/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie

z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego

w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie

oraz do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

 

 

       Na podstawie  art. 134 ust 1,2,3,4,5, art. 141 ust. 1,3,4,5 art. 154 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r poz.996, poz. 1000, poz. 1290, poz.1669, poz. 2245 i  Dz. U z 2017r. poz. 2203), zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania  rekrutacyjnego, postepowania uzupełniającego, a także składania dokumentów  przez absolwentów szkół podstawowych  i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych  szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz dla szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2019/2020, w województwie łódzkim,  dyrektor informuje:

 

§1

Szkoła prowadzi nabór w formie elektronicznej.

 

§2

Oferta edukacyjna do 4-letniego Liceum dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej, do 3-letniego Liceum  dla uczniów trzecich klas gimnazjum oraz do Liceum dla Dorosłych.

 

§3

Kryteria  rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum  będą takie same:

                                    

Przy rekrutacji  będą brane pod uwagę

  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
  2. wymienione na świadectwie  ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów (zgodnie z niżej podaną ofertą),
  3. szczególne osiągnięcia ucznia (laureaci konkursów, olimpiad i inne),
  4. ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

 

§4

Postepowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w tym samym czasie  dla 3-letniego  Liceum i 4-letniego  Liceum, ale szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

§5

W każdej klasie  będą 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Językiem obcym nowożytnym  nauczanym  w szkole będzie język angielski, drugim językiem nauczanym będzie  do wyboru  język niemiecki lub język francuski

 

§6

Oferta edukacyjna zawiera przedmioty, których oceny uwzględnione będą w procesie rekrutacji:

 

 

Oferta dla absolwentów gimnazjów.

Szkoła proponuje nauczanie w trzech klasach pierwszych:

 

Oddział

Klasa A

(politechniczna)

Klasa B

(prawniczo-teatralna)

Klasa C

(medyczno-turystyczna)

 

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

I przedmiot

matematyka

język polski

biologia

II przedmiot

informatyka lub język angielski

WOS lub język angielski

matematyka lub język angielski

III przedmiot

fizyka / chemia / historia / geografia

Przedmiot uzupełniający

historia i społeczeństwo / przyroda

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Język polski, matematyka, informatyka, język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, historia lub wos (na korzyść ucznia) , język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy (na korzyść ucznia)

 

 

Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej.

Szkoła proponuje nauczanie w trzech klasach pierwszych:

 

Oddział

Klasa A

(matematyczna)

Klasa B

(humanistyczna)

Klasa C

(biologiczna)

 

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

I przedmiot

matematyka

język polski

biologia

II przedmiot

fizyka

wiedza o społeczeństwie

matematyka

III przedmiot

język angielski

historia lub język angielski

chemia lub geografia

Przedmiot uzupełniający

zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z programowaniem

 

--

język angielski specjalistyczny

Zajęcia kreatywne -międzyoddziałowe

koło logicznego myślenia

koło kosmetologii

koło „Think ahead to B2 First”

koło teatralne

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Język polski, matematyka, fizyka, język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, historia lub wos (na korzyść ucznia) , język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, biologia, chemia  lub geografia (na korzyść ucznia)

 

 

 

§7

Terminy rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, dla absolwentów szkół podstawowych  i absolwentów gimnazjum są takie same:

 

Rodzaj czynności

Postepowanie rekrutacyjne

Postepowanie uzupełniające

 

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko  do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

 

od dnia 13 maja 2019r.

do dnia 25 czerwca 2019r. godz. 12.00

od dnia 26 lipca  2019r.

do dnia 30 lipca  2019r. godz. 12.00

2. Uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egz. gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty                   (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się  tylko                  w szkole pierwszego wyboru)

 

od dnia 21 czerwca  2019r.

do dnia 25 czerwca 2019r. godz. 12.00

 

 

 

-

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                 w procesie  naboru.

do dnia  28 czerwca 2019r.

do dnia 5 sierpnia 2019r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających  spełnienie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym , w tym ustalonych  przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do  dnia 15 lipca 2019r

do dnia 20 sierpnia 2019r.

5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

 

16 lipca 2019r. do godz. 12.00

w  dniu 21 sierpnia 2019r do godz. 12.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli  przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia                     o wynikach  egzaminu ósmoklasisty.

 

od dnia 16 lipca 2019 godz. 12.00

do dnia 24 lipca 2019r. do godz. 12.00

 

od dnia 21 sierpnia.2019 godz. 12.00

do dnia 29 sierpnia 2019r. do godz. 15.00

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                    i nieprzyjętych do szkoły

 

w dniu 25 lipca 2019r. godz. 12.00

w dniu 30 sierpnia 2019r.  do godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ozorkowie po gimnazjum:

 

 

Oddział

Klasa ogólna

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Język polski, język obcy,

geografia/wos

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna

 

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia

 

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć